Aanvragen

Werking

BELANGRIJK: De eerstvolgende bestuursvergadering is begin oktober 2021, aanvragen dienen uiterlijk vrijdag 17 september 2021 ingediend te worden.

Het Fonds NME ondersteunt in heel Nederland initiatieven voor natuur- en milieueducatie. Het fonds heeft een rijke historie. In tijden van lagere overheidssubsidies willen wij een extra impuls geven aan ondernemerschap in de NME-sector. Indicatief is er jaarlijks in totaal € 120.000 beschikbaar om initiatieven te ondersteunen in de vorm van garantiestellingen of giften. Het bestuur van de Van Dijk Nijkamp Stichting beoordeelt de aanvragen voor het Fonds NME. Het bestuur bestaat uit vijf leden waarbij er zowel ruime ervaring vanuit de NME-sector als financiële deskundigheid aanwezig is.

Kaders & Thema’s

Fonds NME heeft als doel het stimuleren van natuur- en milieueducatie in Nederland. Wij vinden het daarbij belangrijk dat het initiatief aanzet tot een structurele vorm van NME. Projecten die vooral bestaan uit materiële kosten en uren komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Wij willen vooral de kwaliteit en de impact van NME in Nederland stimuleren. Het initiatief moet in verbinding staan met bestaande vrijwilligersgroepen of aanzetten tot nieuwe vrijwilligersgroepen. De focus van Fonds NME ligt op de volgende themavelden:

 • Groen en biodiversiteit
 • Klimaatadaptatie en duurzaamheid
 • Circulaire economie

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden gedaan door maatschappelijke organisaties en initiatieven uit Nederland. Dit kunnen naast verenigingen en stichtingen ook particulieren zijn, al dan niet in groepsverband. Wij hanteren als criterium dat een project vanuit meerdere bronnen gefinancierd wordt. Onze bijdrage per project is bepaald op maximaal 25% van de totale projectkosten. Een goede aanvraag geeft in slechts enkele pagina’s antwoord op de volgende vragen. Eventuele aanvullende informatie kan als bijlage opgenomen of meegezonden worden.

 • Wat is het doel van het project?
 • Wat is het maatschappelijk belang?
 • Hoe wordt het project gerealiseerd?
 • Wie is de doelgroep en wie zijn er betrokken?
 • Van wanneer tot wanneer loopt het project?
 • Wat zijn de kosten van het project?
 • Hoe is de financiering van het project geregeld?
 • Is de aanvraag aan het Fonds NME maximaal 25%?

Aanvragen ontvangen wij graag per e-mail (fondsnme@vandijknijkamp.nl). Voor kleinere aanvragen (tot max. € 2.500,-) kan het aanvraagformulier (download) worden gebruikt. Voor grotere aanvragen ontvangen wij graag een projectplan waar in ieder geval de basisinformatie uit het aanvraagformulier is vermeld. Aangezien we vaak meer aanvragen ontvangen dan we gezien het beschikbare budget kunnen honoreren, maken we keuzes. Het kan zijn dat het project waarvoor u een donatie aanvraagt wel voldoet aan de algemene criteria, maar we desalniettemin uw aanvraag niet kunnen honoreren. Bij het maken van keuzes tussen projectvoorstellen kijken we naar kwaliteit en diversiteit van het aanbod van projecten. Geografische spreiding kan ook meewegen, evenals de kwaliteit van het projectplan.

Afhandeling

Alle aanvragen worden behandeld tijdens de bestuursvergaderingen die doorgaans elk kwartaal plaatsvinden. Het besluit van het bestuur op de aanvraag wordt per email verstuurd aan de aanvrager. Het is niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen een besluit. Indien een aanvraag wordt toegekend is het mogelijk een voorschot aan te vragen. Na ontvangst van een inhoudelijk en financieel eindverslag vindt definitieve uitbetaling van de toekenning plaats.